I Juridisk Publikation publiceras vetenskapliga artiklar, juridiska betraktelser, pedagogiskt material, rättsfallskommentarer, debattinlägg och krönikor. Bidragen är skrivna av akademiker, yrkesverksamma jurister och juridikstudenter.

Utmärkande för Juridisk Publikation är vår gedigna granskningsprocess. Vi är beredda att ta oss an artiklar på ett tidigare stadium, samarbeta med författaren och komma med förbättringsförslag vad gäller både innehåll och språk. På så vis kan vi se till att varje artikel når sin fulla potential. Denna service listas av många av våra författare som den främsta anledningen till att de väljer att skriva i Juridisk Publikation.

Om du vill bli publicerad i Juridisk Publikation är du välkommen att skicka ditt bidrag och en kort författarpresentation till publicera@juridiskpublikation.se.

För att ditt bidrag ska kunna publiceras i höstnumret bör det komma till oss senast den 1 september. Motsvarande datum för vårnumret är den 1 februari. Redaktionen tar dock emot bidrag löpande.

Läs vidare nedan för information om våra skrivregler, vår urvals- och granskningsprocess samt våra villkor vid publicering.

Vi ser fram emot ditt bidrag!

1. Skrivregler

1.1 Format
Bidraget bör skrivas i ett ord­be­handlingsprogram, exempelvis Word, och formateras med normalt typ­snitt. Rubriker, stycken m.m. bör markeras på ett enhetligt sätt.

1.2 Längd
Bidraget får inte utan särskilt medgivande från redaktionen överstiga 10 000 ord och rekommenderas inte underskrida 2 000 ord. Gränserna inkluderar fotnoter, titel och ingress.

1.3 Språk
Bidraget bör författas på svenska eller engelska.

1.4 Titel
Bidraget bör innehålla ett förslag till titel och eventuell undertitel. Titeln bör vara informativ, intresseväckande och relativt kortfattad. Föreslagen titel kan komma att ändras i samråd mellan författaren och redaktionen.

1.5 Namn och författarpresentation
Författarens namn bör anges under bidragets titel. Namnet bör följas av en fotnot där författarens titel och arbetsplats eller lärosäte framgår. Eventuella särskilda tack eller dylikt kan också anges i denna fotnot.

1.6 Ingress
Bidraget bör innehålla ett förslag till ingress. Ingressen bör vara tydlig, intresseväckande och inte längre än 250 ord. Ingressen kan komma att ändras i samråd mellan författaren och redaktionen.

1.7 Avsnitt
Bidraget bör indelas i avsnitt. Avsnitten bör numreras och namnges med underrubriker. Bidraget bör inte ha fler än tre rubriknivåer, exklusive titeln.

1.8 Källor
Källhänvisning bör ske genom användande av fotnoter. Första gången en källa används bör hänvisningen innehålla fullständig information om källan. Därefter kan kortare hänvisningar användas. Samtliga fotnoter bör avslutas med punkt. I övrigt har författaren utrymme att själv avgöra hur fotnoterna utformas, så länge utformningen är konsekvent. Avslutande källförteckning accepteras inte.

1.9 Hänvisningar inom bidraget
Hänvisningar inom bidraget bör inte göras till avsedd sida i texten, utan till det avsnitt i texten som avses.

1.10 Figurer, tabeller och bilder
Bidraget bör inte innehålla figurer, tabeller eller bilder.

1.11 Packad text
Stycken i packad stil accepteras endast vad beträffar citat. Citat bör inte överstiga 50 ord.

1.12 Förkortningar
Första gången en förkortning används bör hela begreppet skrivas ut och efterföljas av förkortningen inom parentes. När flera alternativ finns att tillgå bör författaren förkorta orden på ett konsekvent sätt.

1.13 Författningar
Första gången en författning nämns bör hela författningsbeteckningen samt SFS-nummer skrivas ut. Undantag kan göras för vissa centrala lagar.

1.14 Övriga skrivråd
För övriga skrivråd hänvisas till Myndigheternas skrivregler, samt böcker såsom Svenska skrivregler, Juridisk skrivguide och Att skriva juridik.

2. Hantering av bidraget och granskningsprocessen

2.1 Insändande av bidrag
Bidrag skickas till publicera@juridiskpublikation.se. Mailet bör innehålla en kort presentation av författaren där titel och lärosäte eller arbetsplats framgår. Författaren kan även ange eventuella önskemål om under vilken kategori bidraget bör publiceras (vetenskaplig artikel, juridisk betraktelse, pedagogiskt material, rättsfallskommentar, debattinlägg eller krönika).

2.2 Artikelredaktörernas granskning
När ett bidrag har kommit in till Juridisk Publikation granskas det av artikelredaktörerna. Dessa tar ställning till om artikeln är aktuell för fortsatt redaktionell behandling och ger besked till författaren. Besked ges vanligtvis inom tre veckor.

2.3 Den första redaktionella granskningen
Om artikelredaktörerna väljer att gå vidare med bidraget är nästa steg en redaktionell granskning. Bidraget skickas då till en av Juridisk Publikations lokala redaktioner, som återkommer med synpunkter på textens innehåll och struktur. Med hjälp av dessa synpunkter får författaren möjlighet att omarbeta sitt bidrag och återkomma med en ny version av det. Granskningen sker anonymt, och det är artikelredaktören som förmedlar kontakten mellan den granskande redaktionen och författaren.

2.4 Den andra redaktionella granskningen
När författaren återkommer med den andra versionen av sitt bidrag skickas denna ut på ytterligare en granskning hos en av de lokala redaktionerna. Denna gång läggs större fokus på språk, formalia och källhänvisningar. Med hjälp av den lokala redaktionens nya synpunkter får författaren återigen möjlighet att omarbeta sitt bidrag, och återkomma med en sista version av det. Granskningen sker anonymt, och det är artikelredaktören som förmedlar kontakten mellan den granskande redaktionen och författaren.

2.5 Expertgranskning
Om bidraget är en vetenskaplig artikel granskas det även av en expertgranskare, som tar ställning till artikelns akademiska kvalitet. Expertgranskaren är en framstående jurist och som huvudregel medlem i Akademiska rådet. Artikelredaktören förmedlar kontakten mellan expertgranskaren och författaren och håller dessa anonyma i förhållande till varandra.

2.6 Avslutande behandling
Efter de redaktionella granskningarna och expertgranskningen formateras artikeln i enlighet med Juridisk Publikations formatmall. Artikeln granskas sedan en sista gång i syfte att korrigera avstavningar, felstavningar och andra småfel. En slutgiltig version av artikeln skickas till författaren för godkännande innan tryck.

2.7 Uppenbara fel
Redaktionen förbehåller sig rätten att, utan författarens inblandning, åtgärda uppenbara fel som kvarstår efter att författaren har godkänt den slutgiltiga versionen av artikeln.

2.8 Beslut om publicering
Juridisk Publikation förbehåller sig rätten att när som helst avsluta processen för ett bidrag. Först efter att all behandling av bidraget är färdig fattar redaktionen ett slutgiltigt beslut om publicering.

3. Villkor vid publicering

3.1 Publicering i Juridisk Publikation
Bidrag som godkänts av författaren och redaktionen publiceras i nästkommande nummer av Juridisk Publikation. Bidraget publiceras i det tryckta numret, samt på tidskriftens webbplats (www.juridiskpublikation.se).

3.2 Publicering på Juno
Bidrag publiceras även på den juridiska databasen Juno.

3.3 Kostnadsfritt exemplar
Författaren har rätt till ett kostnadsfritt exemplar av det nummer författaren medverkat i. Numret levereras till valfri adress enligt överenskommelse.

3.4 Releasefest
Juridisk Publikation anordnar årligen en releasefest där årets författare bjuds in och tilldelas diplom för sina bidrag.

Senast uppdaterad den 14 november 2019.