Juridiskt yrkesverksamma och juridikstudenter från svenska och andra nordiska universitet är välkomna att skicka in artiklar inom valfritt juridiskt område, såväl svenskt som internationellt. Artiklarna skall inte överstiga 10 000 ord och rekommenderas inte vara kortare än 2000 ord samt i övrigt följa kraven och rekommendationerna i dokumentet Författarinstruktioner.

Granskningsprocess för artiklar

Samtliga inkomna artiklar granskas noggrant och omsorgsfullt av Juridisk Publikations redaktörer. Vanligtvis delas artiklarna upp mellan de olika redaktionerna. Ansvarig artikelredaktör för en dialog med författaren om redaktionens synpunkter och möjliga förbättringar. Efter eventuella förändringar sker en redaktionsomröstning. Om artikeln godtas överlämnas den till Akademiska rådet, som ger ett besked om artikelns akademiska kvalitet.

Akademiska rådets granskningsprocess är anonym. Därmed skall information som kan ge upphov till jäv, såsom namn, universitet, ort och dylikt uppges på ett separat ark där även titeln på den insända artikeln anges. Under granskningsprocessen får ingen medlem av Akademiska rådet del av den personliga informationen.

Artiklar granskas löpande och kan skickas in året runt. Skicka din artikel till: publicera(at)juridiskpublikation.se.

Om du blir publicerad

Författare till publicerade artiklar blir inbjudna till en prisutdelningsceremoni då du erhåller ett skriftligt diplom för din prestation. Detaljer om prisutdelningsceremonin meddelas senare. Allt material som trycks i tidskriften kommer även att publiceras elektroniskt på denna hemsida och på Norstedts Juridiks rättsdatabas Zeteo.