Juridisk Publikation publicerar vetenskapliga artiklar om svensk, europeisk och internationell rätt, juridiska betraktelser, pedagogiskt material, rättsfallsreferat, debattinlägg och krönikor. Bidragen är skrivna av akademiker, yrkesverksamma jurister och juridikstudenter.

Vad som utmärker Juridisk Publikation är vår gedigna granskningsprocess. Vi är beredda att ta oss an artiklar i ett tidigare stadium, arbeta tillsammans med författaren och komma med förbättringsförslag både vad gäller det materiella och språket. På så vis kan vi se till att varje artikel når sin fulla potential. Denna service listas av många av våra författare som den främsta anledningen att man väljer att skriva i Juridisk Publikation.

För chansen att bli publicerad i Juridisk Publikation – skicka in ditt bidrag tillsammans med en kort författarpresentation till: publicera@juridiskpublikation.se.

För att möjliggöra publicering i nästkommande höstnummer bör bidraget vara inkommet senast den 1 september. För att möjliggöra publicering i nästkommande vårnummer bör bidraget vara inkommet senast den 1 februari. Redaktionen tar emellertid emot bidrag löpande.

Läs vidare nedan för information om våra skrivregler, vår urvals- och granskningsprocess, samt våra villkor vid publicering.

Vi ser fram emot ditt bidrag!

1. Skrivregler

1.1 Bidraget bör skrivas i ett ord­be­handlingsprogram, exempelvis Word, och formateras med normalt typ­snitt. Rubriker, stycken m.m. bör markeras på ett enhetligt sätt.

1.2 Bidraget får inte utan speciellt medgivande från redaktionen överstiga 10 000 ord och rekommenderas inte underskrida 2 000 ord. Gränserna inkluderar fotnoter, titel och ingress.

1.3 Bidraget bör författas på svenska eller engelska.

1.4 Bidraget ska innehålla ett förslag till titel och eventuell undertitel. Titeln bör vara informativ, intresseväckande och relativt kortfattad. Föreslagen titel kan komma att ändras i samråd mellan författaren och redaktionen.

1.5 Författarens namn bör anges under bidragets titel. Namnet bör följas av en fotnot där författarens titel och arbetsplats/lärosäte framgår. Eventuella särskilda tack eller dylikt kan också anges i denna fotnot.

1.6 Bidraget ska innehålla ett förslag till ingress. Ingressen bör vara tydlig, intresseväckande och inte längre än 250 ord. Ingressen kan komma att ändras i samråd mellan författaren och redaktionen.

1.7 Bidraget bör indelas i avsnitt. Avsnitten bör numreras och namnges med underrubriker. Bidraget bör inte ha fler än tre rubriknivåer, exklusive titeln.

1.8 Källhänvisning bör ske genom användande av fotnoter. Första gången en källa används bör hänvisningen innehålla fullständig information om källan. Därefter kan kortare hänvisningar användas. Samtliga fotnoter bör avslutas med punkt. I övrigt har författaren utrymme att själv avgöra hur fotnoterna utformas, så länge utformningen är konsekvent. Avslutande källförteckning accepteras inte.

1.9 Hänvisningar inom bidraget bör inte göras till avsedd sida i texten, utan till det avsnitt i texten som avses.

1.10 Bidrag bör inte innehålla figurer, tabeller eller bilder.

1.11 Stycken i packad stil accepteras endast vad beträffar citat. Citat bör inte överstiga 50 ord.

1.12 Första gången en förkortning används bör hela begreppet skrivas ut och efterföljas av förkortningen inom parentes. När flera alternativ finns att tillgå bör författaren förkorta orden på ett konsekvent sätt.

1.13 Första gången en författning nämns bör hela författningsbeteckningen samt SFS-nummer skrivas ut. Undantag kan göras för vissa centrala lagar.

1.14 För övriga skrivråd hänvisas till Myndigheternas skrivregler, samt böcker såsom Svenska skrivregler, Juridisk skrivguide och Att skriva juridik.

2. Hantering av bidraget och granskningsprocessen

2.1 Bidrag skickas till publicera@juridiskpublikation.se. Bidraget bör skickas in i Wordformat. Författaren bör även inkomma med en kortare presentation av sig själv där titel, lärosäte och eventuell arbetsplats framgår. Författaren kan även ange eventuella önskemål om under vilken kategori bidraget bör publiceras (till exempel vetenskaplig artikel, rättsfallsreferat eller debattinlägg).

2.2 När ett bidrag har kommit in till Juridisk Publikation granskas det av artikelredaktörerna, som tar ställning till huruvida artikeln är aktuell för fortsatt redaktionell behandling eller inte, och återkommer med besked till författaren. Besked lämnas vanligtvis inom tre veckor.

2.3 Granskningsrunda ett. Om artikelredaktörerna valt att gå vidare med bidraget är nästa steg i behandlingen en redaktionell granskning. Bidraget skickas då till en av Juridisk Publikations lokala redaktioner, som återkommer med synpunkter på textens innehåll och struktur. Feedbacken meddelas i form av en kommenterad version av texten. Med hjälp av dessa synpunkter får författaren en chans att omarbeta sitt bidrag och återkomma med en ny version av det. Granskningen sker anonymt, och det är artikelredaktören som förmedlar kontakten mellan den granskande redaktionen och författaren.

2.4 Granskningsrunda två. När författaren återkommer med den andra versionen av sitt bidrag skickas denna ut på ytterligare en granskning hos en av de lokala redaktionerna. Denna gång läggs större fokus på det språkliga, formalia och källhänvisningen. Med hjälp av de nya synpunkterna får författaren ytterligare en chans att omarbeta sitt bidrag, och återkomma med en sista version av det. Granskningen sker anonymt, och det är artikelredaktören som förmedlar kontakten mellan den granskande redaktionen och författaren.

2.5 Expertgranskning. Är bidraget en vetenskaplig artikel granskas den även av en expertgranskare ur Juridisk Publikations akademiska råd, som tar ställning till artikelns akademiska kvalitet. Även denna granskning sker anonymt, för författaren såväl som expertgranskaren.

2.6 Därefter formateras bidraget om efter tidskriftens formatmall. Bidraget granskas en sista gång under ”sättningen”, då avstavningar, stavfel och andra slarvfel korrigeras. En slutgiltig version av texten skickas till författaren för godkännande innan tryck.

2.7 Redaktionen förbehåller sig rätten att efter detta, utan författarens inblandning, åtgärda uppenbara fel.

2.8 Juridisk Publikation förbehåller sig rätten att när som helst avsluta processen för en viss text. Först efter att alla granskningar är genomförda fattar redaktionen det slutgiltiga beslutet om huruvida ett visst bidrag ska publiceras.

3. Villkor vid publicering

3.1 Bidrag som godkänts av författaren och redaktionen publiceras i nästkommande nummer av Juridisk Publikation. Bidraget publiceras i det tryckta numret, samt på tidskriftens webbplats (www.juridiskpublikation.se).

3.2 Bidrag publiceras även på de juridiska databaserna Karnov och Zeteo.

3.3 Författaren har rätt till ett kostnadsfritt exemplar av det nummer författaren medverkat i. Numret levereras till valfri adress enligt överenskommelse.

3.4 Juridisk Publikation anordnar årligen en releasefest där årets författare bjuds in och tilldelas diplom för sina bidrag.

Senast uppdaterad den 15 oktober 2019.