Juridisk Publikation drivs av en redaktion, bestående av studenter vid fem av Sveriges juristutbildningar. Vid respektive universitet samverkar redaktörerna i lokala redaktionskontor. Lokala redaktioner finns i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. Varje redaktion har en redaktionschef som samordnar det lokala arbetet.

Tidskriftens och de lokala redaktionernas arbete leds av en eller två chefredaktörer. På nationellt plan finns även två artikelredaktörer som hanterar alla inkomna artiklar samt samordnar granskningen av dessa. De nationella posterna tillsätts årligen bland tidskriftens befintliga redaktörer.

Nya redaktörer utses vid behov av respektive lokal redaktionschef. Information om hur man ansöker om att bli redaktör hittar du här.

Redaktionens engagemang och framåtanda är kärnan i tidskriftens framgång. Fler än 100 juridikstudenter har arbetat som redaktörer under sin studietid och utan deras hängivna och helhjärtade insats skulle Juridisk Publikation inte vara möjligt. Juridikstudenterna har på så sätt tillgodogjort sig värdefulla erfarenheter och haft glädjen att arbeta tillsammans för att utveckla svensk juridik.

För allmänna frågor kontakta redaktionen@juridiskpublikation.se.

För frågor till en viss redaktör kontakta fornamn.efternamn@juridiskpublikation.se. Namnen på alla nuvarande redaktörer hittar du här.