Inledning

Chefredaktören har ordet
Gustav Wiklander

Artiklar

Making Distress Resolution Procedures for Banks in Europe Credible
The 2007–09 financial crisis highlighted the need for a regulatory framework to improve the capacity for the “too big to fail” banks to be resolved without systemic disruption and taxpayer exposure to the risk of loss. In a functioning market every bank, regardless of its size and complexity, must be able to exit the market without putting the financial system and broader economy at risk. Resolution, which is an alternative to corporate insolvency proceedings, provide a means of restructuring or winding-up a bank that is failing and whose failure could create concerns as regards the public interest. This article examines the main features of the Bank Recovery and Resolution Directive and addresses the question whether the Directive is likely to deliver the mechanism to ensure that banks and large financial groups can be resolved.
Daniel Wenne & Rolf Åbjörnsson

Corporate Human Rights Protection in Light of Effective Competition Law Enforcement
Focusing on the implications of the European Union’s accession to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, this article scrutinizes and analyzes the investigated companies’ human rights protection in light of the European Commission’s very wide and discretionary powers. Due to the importance of ensuring the effectiveness of the competition law enforcement within the European Union, it is illustrated, de lege lata, that the European Union legal order does not provide the same level of human rights protection as the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. De lege ferenda, it is discussed whether the accession will enhance coherence in human rights protection in Europe, as stated in the Preamble to the Draft Accession Agreement
Sophie Kulevska

Foreign Nationals as Non-Diplomatic Embassy Staff
When the Vienna Convention on Diplomatic Relations came into force in 1964 it was set out to ensure the right to immunities and privileges to non-diplomatic members of staff of foreign missions. However, an exemption was made for nationals of and permanent residents in the receiving State––such employees did not need diplomatic protection. Today, when members of staff move to the receiving State in order to take up a ‘local employment’ at a foreign mission, they are not always recognised by the receiving State as ‘permanently resident’ therein. At the same time, the sending State does not consider them part of their official envoy. This creates an ‘informal’ third group of employees of foreign missions caught in between local immigration laws and diplomatic law. This article examines the State practice in eighteen States in order to find the interpretations of the concepts ‘permanently resident in the receiving State’ and ‘locally employed’ in diplomatic law.
Nina Tranberg

Obligatorisk clearing av OTC-derivat genom centrala motparter
EU-förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (”EMIR”), som började gälla i februari 2014, föreskriver obligatorisk ”clearing” av derivat som inte är föremål för handel på reglerade marknader, under förutsättning att derivatet tillhör en klass derivat som den Europeiska värdepappersmarknadsmyndigheten (”Esma”) har angivit ska clearas. Esma har nyligen publicerat de första listorna på sådana klasser; kommissionen har nu att genomföra Esma:s listor genom tvingande rättsakter. Artikeln diskuterar vad som avses med ”clearing”, liksom vilka parter som omfattas av clearingkravet. Artikeln går också igenom vad som krävs för att ett derivat ska kunna clearas på det sätt EMIR förutsätter och vad Esma och kommissionen har anfört beträfande processen för att fastställa vilka derivat som ska omfattas av clearingkravet. Vidare berörs de risker som uppstår vid clearingen och de krav på säkerheter som ställs. Artikeln avslutas med sammanfattande och kritiska kommentarer.
Dan Hanqvist

Kursvårdande informationsgivning
Av aktiemarknadsrättslig reglering följer att noterade bolag är skyldiga att offentliggöra kurspåverkande information. Det förekommer emellertid att bolag sprider mer information än vad som krävs enligt dessa regler i syfte att påverka aktiekursen i positiv riktning. Det kan exempelvis vara frestande för bolag att offentliggöra prognoser om bolagets optimistiska framtidsutsikter eller att kontinuerligt informera
aktiemarknaden om mindre, men gynnsamma, affärer bolaget har rott i land.

Trots att kurspåverkande åtgärder tycks vara relativt vanligt förekommande på marknaden har frågan inte ägnats någon större uppmärksamhet i den juridiska doktrinen. Denna artikel syftar därför till att analysera motivet bakom kommunikationsbaserad kursvård och huruvida styrelsen i aktiemarknadsbolag får vidta sådana åtgärder. Artikeln tar sin utgångspunkt i de aktiemarknadsrättsliga reglerna gällande aktiemarknadsbolags informationsgivningsplikt och de straffrättsliga reglerna som förbjuder vilseledande informationsgivning. Något sägs också om hur den nya marknadsmissbruksförordningen, MAR, kan tänkas påverka aktiemarknadsbolags möjligheter att ägna sig åt kursvård.

Klara Wessman

Juridiska betraktelser

Svensk tolkning av avtal skrivna på engelska enligt angloamerikanskt mönster
Svenska parter utan koppling till angloamerikansk rätt använder ofta avtal som är skrivna på engelska och utformade enligt den angloamerikanska avtalsskrivningstraditionen. Affärsvärlden globaliseras i allt större utsträckning och det finns ett behov av att skriva avtal på ett språk som fler förstår. På grund av detta uppstår frågan allt oftare hur svenska parter ska tolka avtal skrivna på engelska enligt angloamerikanskt mönster, framför allt då det finns en lagvalsklausul som anger att svensk rätt är tillämplig. För närvarande saknas prejudikat från Högsta domstolen (HD) som klargör rättsläget. Svea hovrätt har dock i ett mål mellan ett svenskt och ett danskt bolag tolkat en klausul i ett aktieöverlåtelseavtal som var skrivet på engelska. Hovrätten tolkade klausulen i enlighet med amerikansk juridisk-teknisk betydelse, med hänsyn till avtalets språk och hur avtalet var utformat. Domen har överklagats och HD har lämnat prövningstillstånd. Hovrättens dom kommer i denna artikel analyseras och utgångspunkterna för tolkning av avtal skrivna på engelska kommer att diskuteras. Artikeln avslutas med en analys av vilka tolkningsprinciper HD bör lägga till grund för tolkningen av klausulen vid prövning av målet.
Anna Martin

Debatt

Skolan och tillsynen – vilka slutsatser bör dras av fallet Lundsberg?
Skolinspektionen beslutade i augusti 2013 – strax efter terminsstarten – att med stöd av skollagen (2010:800; nedan SkolL) tillgripa ett tillfälligt verksamhetsförbud och omedelbart stänga riksinternatet Lundsberg. Ett sådant beslut utgör ett allvarligt ingripande mot en skola, och indikerar att förhållandena vid skolan är så undermåliga att den i princip håller på att stängas för gott. För beslutet förutsätts nämligen, att ett senare beslut om återkallelse av skolans tillstånd att bedriva verksamhet (jfr SkolL 26 kap. 13 §) framstår som ”sannolikt”, och att detta beslut inte kan inväntas ”med hänsyn till allvarlig risk för barnens eller elevernas hälsa eller säkerhet eller av någon annan särskild anledning” (SkolL 26 kap. 18 §). Beslutet fick givetvis avsevärda effekter för skolan, dess lärare och annan personal liksom för de c:a 170 elever som gick på skolan och som – för sitt eget bästa – skickades hem för att på egen hand söka efter annan utbildning. Beslutet och turerna kring detta föranledde Fredrik Engström och Peter Hellman att författa en intressant artikel om hur rättsläget enligt dem borde bedömas, något som i sin tur inspirerade mig till förevarande artikel.
Wiweka Warnling-Nerep