Vad är Juridisk Publikation?

Juridisk Publikation är en akademisk juridisk tidskrift och ett forum för juridikstudenter och yrkesverksamma jurister att närma sig juridiska problem och uttrycka juridiska åsikter. Juridisk Publikations syfte är att främja juridisk debatt genom att publicera artiklar av hög akademisk kvalité om spörsmål i juridikens framkant och främja juridikstudenters utvecklande av analytisk förmåga, argumentation och språkbruk. Förhoppningen är att därigenom långsiktigt bidra till utvecklingen av det svenska samhället.

”Juridisk Publikation kommer inte bara att bli en tidskrift som läses för stunden. Den kommer att ingå i den juridiska doktrinen och därmed tillhöra de svenska rättskällorna. Om det i en domstol eller för någon annan rättstillämpande myndighet kommer upp ett problem som har behandlats i Juridisk Publikation kan tidskriften inte förbigås. Den kommer att citeras och diskuteras i sådana sammanhang och får på det sättet en betydande livslängd.”
– Johan Munck, ordförande Högsta domstolen, tal med anledning av första numret 26 maj 2009

Juridisk Publikation kommer ut i 5.000 exemplar per nummer vilket gör den till den största akademiska juridiska tidskriften i Norden och en av de fem största i Europa. Tidskriften distribueras i Norden till domstolar, advokatbyråer, professorer, myndigheter, bolagsjurister, universitet och juridikstudenter. Redaktionen drivs idag av över 30 juridikstudenter vid fem lärosäten och det Akademiska rådet engagerar mer än 20 yrkesverksamma professorer och advokater.

Juridisk Publikation har inget intresse att konkurrera ut andra juridiska tidskrifter. Genom att snarare verka sida vid sida med andra juridiska forum är förhoppningen att öka intresset för den juridiska debatten och därigenom utvecklandet av svensk rätt.

Artiklarna skrivs av juridikstudenter, professorer, advokater och andra yrkesverksamma jurister. Artiklarna behandlar fundamentala juridiska problem och aktuella frågor inom samtliga rättsområden. Urvalsprocessen är diger och genomarbetad för att säkerställa att artiklarna har god akademisk kvalité och juridisk relevans. Först granskar redaktionen insända artiklar och arbetar med författaren i en redigeringsprocess. Därefter granskas artiklarna anonymt av Akademiska rådet, som består av framstående jurister, för att på så sätt ge artiklarna en oberoende kvalitetsstämpel.

Juridisk Publikations historia

Tidskriften grundades i Stockholm 2007 på initiativ av Robin Dangoor chefredaktör 2008-2009, tillsammans med: Henri Stengård artikelredaktör, Cecilia Stridsberg finansieringsredaktör, Alexander Thams redaktionschef, Sofia Tunwall produktionsredaktör och redaktörer Gustaf Almkvist, Marcus Erneholm, Kian Kiani samt Dennis von Martens.

”Svenska juriststudenter saknade innan Juridisk Publikation forum för att engagera sig i juridiska frågor utanför utbildningen. Detta forum skapar goda möjligheter för studenter att utveckla juridiska färdigheter, uttrycka juridiska åsikter och bidra till rättsutvecklingen. Att visa studenter att deras juridiska åsikter både är betydelsefulla och eftertraktade uppmuntrar förhoppningsvis till kritiskt tänkande och slår ett slag mot ”tystnaden i klassrummet”.”
– Robin Dangoor, initiativtagare och chefredaktör 2008-2009, tal med anledning av första numret 26 maj 2009

Det dröjde två år från det att visionen föddes till dess att det första numret publicerades 2009. Sedan dess har tidskriften vuxit kraftigt och har erhållit ett starkt genomslag i den juridiska omvärlden.