Inledning

Chefredaktörerna har ordet
Vilma Odengard & Larissa Barhebréus

Artiklar

Sustainable Finance and Law – Thoughts on an Emerging Field of Legal Studies

The introduction of sustainability related measures and practices in the world of finance represents, in the words of one senior practitioner, “the end of finance as we know it”. If the financial system is indeed the subject of fundamental change, the theory and practice of the law which sets out to regulate finance must also evolve to remain relevant. This paper takes a step back from the current plethora of efforts within sustainable finance and law to ask how this potential area of research and education could be defined. For that purpose, it introduces an approach to navigating the legal aspects of sustainable finance along three dimensions: theoretical, regulatory, and transactional.

Sara Göthlin

What is Hybrid War? – The Terminology Used to Describe Modern Warfare and Current Authority under International Law
Conventional wars have been fought on a battleground where belligerent forces
confront each other. However, international condemnation of violence has prompted the means of warfare to evolve. The meaning of the term “war” has changed over the centuries rendering conventional understandings unsuitable to capture most of the contemporary hostile conflicts. They are better described as “hybrid wars” where the line between regular and irregular warfare is blurred. The purpose of this article is twofold. First, the article aims to provide an overview of the notion of “hybrid war” and introduce the basic terminology that is used to describe contemporary conflicts. Second, the article sets out to identify which methods of warfare are prohibited under international law.

Dr Nikola R. Hajdin

Ändrad könstillhörighet och rättsligt föräldraskap

Hur hanterar föräldrabalken att män föder barn och att kvinnor kan ha
spermier? År 2013 avskaffades krav på sterilisering i samband med ändring av juridisk könstillhörighet och år 2019 infördes ett nytt avsnitt i föräldrabalken om transpersoners och intersexpersoners föräldraskap. Ytterligare bestämmelser införs i januari 2022. Denna artikel syftar till att beskriva och kritiskt analysera den rättsliga regleringen för föräldraskap vid ändrad könstillhörighet. Artikeln beskriver hur regleringen växt fram och förklarar hur den tillämpas i olika situationer. Reglerna har blivit anmärkningsvärt komplicerade, framför allt för att lagstiftaren har behållit de traditionella reglerna för faderskap och moderskap oförändrade och i stället lagt till ett separat avsnitt med tilläggsbestämmelser. Detta medför ett flertal praktiska och stigmatiserande problem. En utredning har tillsatts för att överväga hur föräldrabalken kan göras mer könsneutral för att undvika sådana problem. Avslutningsvis diskuteras därför möjliga utformningar av en sådan lagstiftning.

Elin Jonsson & Erik Mägi

En lösning på kreditvärderingsinstitutens intressekonflikt

Kreditvärderingsinstituten fick stor uppmärksamhet i samband med den globala finanskrisen 2008. Instituten anklagades snabbt för att ha utfärdat alltför generösa kreditbetyg på marknadens finansiella instrument och därigenom spelat en central roll i finanskrisen. Likaså kritiserades instituten för att ha missbedömt investmentbanken Lehman Brothers kreditvärde och varit delaktiga i bankens fall. Efter 2008 blev instituten föremål för en tämligen omfattande reglering. Trots detta valde lagstiftaren att inte reglera institutens kritiserade betalningsmodell och intressekonflikten kopplad därtill. Syftet med denna artikel är att behandla intressekonflikten som följer av denna betalningsmodell och att diskutera ett lösningsförslag som presenterades i samband med den amerikanska post-krisregleringen Dodd-Frank Act.

Benjamin Johansson

Debatt