Inledning

Tal med anledning av första numret av Juridisk Publikation
Tal, den 26 maj 2009 på advokatfirman Delphi, Regeringsgatan 30, med anledning av första numret av Juridisk Publikation.
Johan Munck

Artiklar

Om jävsprövningen i TPB-målet
Svea hovrätts prövning av frågan om jäv förekom vid Stockholms tingsrätts prövning av det mycket uppmärksammade mål som kallas Pirate Bay- eller TPB- målet berör flera frågor av allmänt och principiellt intresse. Genom hovrättens icke-överklagbara beslut besvarades frågan nekande. I artikeln analyseras detta avgörande med inriktning på frågan varför jävsprövningen fick denna utgång.
Eric Bylander

Om godtrosförvärv och vindikation av bankmedel m.m.
Förutsättningarna för godtrosförvärv respektive vindikation av bankmedel har länge varit tämligen oklara. Genom två rättsfall från i år, NJA 2009 s. 182 och mål nr Ö 5008-082, har rättsläget förtydligats så till vida att godtrosförvärv av bankmedel i princip förklarats möjligt samt att bankmedel kan återkrävas med separationsrätt från en insolvent innehavare, undantagsvis även om medlen blandats med innehavarens egna medel. Artikeln analyserar Högsta domstolens (HD:s) motivering i dessa fall och diskuterar utifrån deras utgång frågor om banköverföringens rättsliga natur, om godtrosförvärv av enkla fordringar, om exstinktionsmöjligheten till obehöriga överföringar och omständigheter utöver dem som HD nämnt i Ö 5008-08 där en separationsrätt till medel hos en insolvent innehavare kan vara möjlig trots sammanblandning med innehavarens egna medel. Författaren argumenterar för att en banköverföring i ljuset av senaste praxis torde vara att bedöma som en novation av en enkel fordran, att stödet för exstinktionsförbud för enkla fordringar kan diskuteras, att en vindikationsrätt till brottsliga överföringar torde vika för godtroende tredje mans exstinktionsrätt samt att ett antal omständigheter utöver dem som nämnts i Ö 5008-08 kan tänkas där en separationsrätt trots sammanblandning med innehavarens egna medel torde vara möjlig.
Carl Lidquist

Olovlig fotografering – straffrättsliga tankar kring ett nytt lagförslag
I januari 2008 presenterade Integritetsskyddskommittén sitt slutbetänkande, SOU 2008:3 Skyddet för den personliga integriteten. I betänkandet berörs flera viktiga frågor om skyddet för den personliga integriteten. Förevarande artikel är inriktad på kommitténs förslag till kriminalisering av olovlig fotografering. Förslaget avser att täcka den ”lucka i lagen” som uppmärksammats genom flertalet rättsfall den senaste tiden där djupt integritetskränkande gärningar inte ansetts straffbara. Artikelförfattaren är kritisk mot utformandet av lagförslaget. Kritiken bottnar främst i att den tänkta kriminaliseringen ”slår fel” i det avseendet att den dels är för omfattande, dels inte ens når upp till det krav på skydd som erfordras enligt Europakonventionen. En alternativ lösning – som på ett bättre sätt kan uppfylla Europakonventionens krav – diskuteras i artikeln.
Anders Öhlin

Juridiska betraktelser

Barmhärtig samarit eller hjärtlös brottsling?
Sveriges regering tillsatte den 10 september 2009 en utredning med uppgift att ”göra en genomgripande analys av behovet av att ändra lagstiftningen om skyldighet att agera vid farliga situationer eller att bistå nödställda personer”.2 I artikeln föregås denna utredning genom att författaren inledningsvis undersöker vilka faktorer som inverkar på människors benägenhet att ingripa i en nödsituation. I ljuset av psykologisk forskning på området analyseras huruvida införandet av en straffrättslig sanktion är en möjlig lösning. Författaren presenterar även alternativa lösningar på problemet avseende människors underlåtenhet att bistå nödställda.
Dennis von Martens

Pedagogik

Täckningsprincipens ABC
Petter Asp & Magnus Ulväng

Premierade promemorior

Fullgörelsetvång av intellektuell prestation – SvJT 1957 rf s 24
Promemoria författad under kursen Civilrätt 2 på Stockholms universitet, för professor Marie Sandström. Promemorian erhöll Juridisk Publikations pris för bästa PM på kursen och författaren mottog ett stipendium på 5000 kr.
Kajsa Blomgren Eldin

Krönikor